nieuws

18/11/2010

Een eerste reactie van de BGV op het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen.

De Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb heeft kennisgenomen van de hoofdlijnen van het rapport dat de Verkenningscommissie op 18 november 2010 aan de Minister van Onderwijs heeft aangeboden.
De BGV constateert met vreugde dat de Commissie de kritiek op het Tussenrapport (sept. 2009) serieus heeft genomen en tegelijkertijd in grote lijnen aan de eerder gekozen uitgangspunten heeft vastgehouden.
Zo vormt de verwevenheid van taal en cultuur in het onderwijs in de Klassieke talen een belangrijk kernpunt in het rapport dat leidt tot het advies tot invoering van twee vakken
Griekse- resp. Latijnse Taal en Cultuur.
De BGV kan zich in dat advies goed vinden, evenals in de aanbeveling om nadere studie te verrichten naar de meest geëigende toetsvorm voor de beoogde vaardigheid om ook ongelezen teksten te kunnen begrijpen en verklaren.

Meer aarzeling bestaat ten aanzien van het advies tot versterking van de positie van de Klassieke Talen binnen de gymnasiumopleiding. De daarin genoemde aanbevelingen zijn ongetwijfeld juist en bruikbaar , maar het blijft onduidelijk , tot wie deze gericht zijn. Daar waar de commissie spreekt over een uitwerking ‘van onderop’ zou het gevaar kunnen bestaan van vrijblijvendheid en gebrek aan samenhang wanneer elke school geacht wordt dit zelf aan te pakken. Het lijkt gewenst en zelfs noodzakelijk dat ook hierbij sprake is van ondersteuning en mogelijk zelfs enige sturing om de beoogde effecten te bereiken.
Naar het oordeel van de BGV zijn beide delen van het advies van de Verkenningscommissie onlosmakelijk met elkaar verbonden en wederzijds afhankelijk.

Dat hele veranderingsproces behoeft in de komende tijd de nodige aandacht van alle betrokkenen en er is dan ook nog veel werk aan de winkel waaraan de verschillende instanties en organisaties op het terrein van gymnasiaal onderwijs en klassieke talen naar vermogen en liefst gezamenlijk zullen moeten bijdragen.
De BGV levert –blijkens o.a. een nu lopend onderzoek op gymnasiale afdelingen – daarin haar bijdrage en zal dat graag blijven doen. Dit eindrapport vormt een goed startpunt voor nadere uitwerking.