publicaties

Eindrapportage peiling 2020 gevolgen Corona

Van diverse classici in het onderwijsveld ontving de BGV al vanaf het begin van het schooljaar verontrustende berichten over de haalbaarheid van het eindexamen van deze vakken in de reguliere vorm, gezien de impact van het Coronavirus op het onderwijs het afgelopen schooljaar en de ongewisse situatie van Corona en effecten daarvan voor kwalitatief goed onderwijs in dit zo belangrijke examenjaar. Naar aanleiding hiervan heeft de BGV in samenwerking met de VCN een brief gestuurd aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om in gesprek te gaan over de gesignaleerde en nog te verwachten problemen voor examinandi en vakdocenten GLTC. Op verzoek van het CvTE heeft de BGV kort voor het overleg op 12 oktober jl. een peiling gehouden onder de classici van de categorale gymnasia en de scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling, ten einde het onderbuikgevoel van de vele professionals te staven met daadwerkelijke resultaten.

De rapportage bevat de weergave van de resultaten van de korte peiling die begin oktober 2020 gehouden is. Zij is relevant, niet alleen omdat er sprake is van een groot aantal respondenten, maar ook omdat naast problemen ook mogelijke oplossingen boven water komen.

Bekijk hieronder de resultaten van de peiling over de gevolgen van Corona op het onderwijs in de klassieken.

Eindrapportage BGV-peiling 2020

Eindrapportage BGV-peiling 2020

Digitale ondersteuning onderwijs Klassieke Talen

Karla Brilman heeft de hand-out van haar presentatie op 12 april 2014 ter beschikking gesteld.

Digitale ondersteuning KT

Werkdocument ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Math Osseforth en Annemieke van der Plaat hebben de hand-out bij hun presentatie op 12 april 2014 ter beschikking gesteld.

Werkdocument ontwikkelwijzer GS

Toren van Jenga

Vanwege het dreigende tekort aan docenten klassieke talen zullen besturen moeten gaan samenwerken om het gymnasiumaanbod in de regio overeind te houden. Dat zei hoogleraar Sietske Waslander bij de presentatie van het rapport De toren van Jenga*. Volgens haar lukt het anders niet om gymnasiumonderwijs van voldoende kwaliteit voor alle leerlingen die dat willen in stand te houden. “Niets doen kan niet meer”, was ook de conclusie van Math Osseforth, voorzitter van de belangengroepering gymnasiale vorming (BGV) van de AOb.

Het onderzoek De toren van Jenga van professor Sietske Waslander, Cissy Pater en Bosco Smit over succesfactoren van het vak Latijn op gymnasiumafdelingen is hieronder als pdf-document te downloaden.

De toren van Jenga (1,95Mb)

Het geheim van de blauwe broer

Het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Deze commissie werd in januari 2009 door de Staatssecretaris van OCW ingesteld om een analyse te maken van de situatie van het onderwijs in de Klassieke Talen op het vwo. Het rapport doet ook aanbevelingen voor het oplossen van al langere tijd geconstateerde problemen.

Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen (982kb)

Checklist Gymnasiale opleiding

Veel scholengemeenschappen kennen een gymnasiale afdeling of  stroom; andere scholen overwegen- om uiteenlopende redenen- deze vorm van vwo ook aan te bieden of scherper te profileren.
De BGV stelt zich in de eerste plaats ten doel de randvoorwaarden voor een volwaardige gymnasiale vorming te bewaken.

Checklist gymnasiale opleiding (71Kb)

Gymnasiumafdelingen anno 2002

Verslag van een enquête door de Belangengroepering Gymnasiale Vorming
De gymnasium-afdelingen bij scholengemeenschappen zijn populair. Samen tellen zij naar schatting ruim 33.000 leerlingen, naast de bijna 23.000 leerlingen die op zelfstandige gymnasia zitten.
De Belangengroepering Gymnasiale Vorming (BGV) van de Algemene Onderwijsbond onderzocht de situatie op deze gymnasiumafdelingen.
In het rapport dat u hier kunt downloaden kunt u de resultaten van dit onzerzoek lezen.

Gymnasiumafdelingen anno 2002 (685kb)