Publicaties

08/01/2021

Eindrapportage peiling 2020 gevolgen Corona

Van diverse classici in het onderwijsveld ontving de BGV al vanaf het begin van het schooljaar verontrustende berichten over de haalbaarheid van het eindexamen van deze vakken in de reguliere vorm, gezien de impact van het Coronavirus op het onderwijs het afgelopen schooljaar en de ongewisse situatie van Corona en effecten daarvan voor kwalitatief goed onderwijs in dit zo belangrijke examenjaar. Naar aanleiding hiervan heeft de BGV in samenwerking met de VCN een brief gestuurd aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om in gesprek te gaan over de gesignaleerde en nog te verwachten problemen voor examinandi en vakdocenten GLTC. Op verzoek van het CvTE heeft de BGV kort voor het overleg op 12 oktober jl. een peiling gehouden onder de classici van de categorale gymnasia en de scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling, ten einde het onderbuikgevoel van de vele professionals te staven met daadwerkelijke resultaten.

De rapportage bevat de weergave van de resultaten van de korte peiling die begin oktober 2020 gehouden is. Zij is relevant, niet alleen omdat er sprake is van een groot aantal respondenten, maar ook omdat naast problemen ook mogelijke oplossingen boven water komen.

Bekijk hieronder de resultaten van de peiling over de gevolgen van Corona op het onderwijs in de klassieken.

Eindrapportage BGV-peiling 2020