nieuws

07/03/2011

Teleurstelling gymnasia: gemiste kans voor de klassieke talen

Deze week reageerde minister Van Bijsterveldt op het rapport van de Verkenningscommissie over de klassieke talen, “Het geheim van de blauwe broer”. De betrokkenen uit het veld waarderen het dat de minister graag met hen wil overleggen. Maar ze zijn ook teleurgesteld, omdat uit de reactie van de minister blijkt dat ze de adviezen van een commissie van deskundigen en de positieve reacties daarop uit het veld voor een groot deel naast zich neerlegt. Een gemiste kans.

Rapport Verkenningscommissie
Afgelopen november verscheen het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen: een rapport met adviezen over de vernieuwing van de klassieke talen in het voortgezet onderwijs, een rapport waar met spanning naar uitgekeken werd.

Er kwamen reacties van de SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium), de VCN (Vereniging Classici Nederland), de BGV (Belangengroepering Gymnasiale Vorming) en de LOZG (Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia).

De reacties kennen hun eigen details en overwegingen, maar volgen allemaal dezelfde lijn: laten we zo snel mogelijk de twee belangrijke adviezen van de Verkenningscommissie uitvoeren.

Eerste advies: de Gouden Standaard
In haar besluit van deze week laat de minister weten het advies m.b.t. de Gouden Standaard te willen volgen: de scholen mogen zelf werken aan de verbetering van de randvoorwaarden van de positie van de klassieke talen. Daar stemmen de betrokkenen natuurlijk van harte mee in. Het ontwikkelen van een Gouden Standaard komt voort uit een onderzoek dat de gymnasia zelf initieerden. De scholen zijn daar dan ook al mee begonnen. Het verbeteren van ons onderwijs is ons dagelijks werk.

Tweede advies: een gemiste kans
Waar het gaat om de inhoudelijke vernieuwing van de vakken – zowel op het gebied van het curriculum, als het onderzoek naar mogelijk betere vormen van toetsing, als vernieuwing op didactisch gebied – wijst de minister veel adviezen in feite van de hand. Ze spreekt slechts van “beperkte vakvernieuwing”, “aandacht voor de cultuurcomponent” en “kleine technische verbeteringen voor het CE”.
Een stevige vernieuwingscommissie die de vrije hand krijgt om te werken aan een uitdagend en uitmuntend programma voor gymnasiasten, zal er niet komen.
Geen onderzoek dus, naar een toetsvorm die recht doet aan vernieuwde vakken (die overigens uitdrukkelijk ook een proefvertaling zou kunnen zijn) en die recht doet aan de leerlingen.

Adviezen naast zich neergelegd
Daarmee heeft de minister het advies van een commissie van deskundigen grotendeels naast zich neergelegd, net als het positieve advies over dit rapport van de vertegenwoordigers van de belanghebbenden.
En ook naar de classici zelf heeft zij nauwelijks geluisterd. 27% van hen vulde voor de minister een zeer beperkte, niet representatieve enquête in. De meerderheid had ook graag een degelijke vernieuwingscommissie gezien.

Overleg, ook over vakvernieuwing
De SHZG, VCN, BGV en LOZG waarderen het dat de minister wil overleggen over het verbeteren van de positie van de klassieke talen op de gymnasia en de gymnasiale afdelingen met behulp van een Gouden Standaard. Ook al betreft het schoolbeleid, wij voelen ons graag gesteund.
Zonder onderzoek naar vernieuwingen van het curriculum, de toetsing en de didactiek zal echter de problematiek van de Klassieke Talen niet werkelijk aangepakt kunnen worden. Ook daarover willen wij dus met de minister spreken.

Gelukkig streven we allemaal hetzelfde doel na: wij willen graag excellent onderwijs kunnen bieden aan onze excellente leerlingen. We gaan ervan uit dat de minister dat ook wil.

SHZG, Gerda van der Horst-Hoekstra, directeur
VCN, Alwies Cock, voorzitter
BGV, Math Osseforth, voorzitter
LOZG, Karel van Haaften, secretaris